عید قربان مبارک

عید قربان، روز ثبوت و اثبات . . . .

“بسم الله الرحمن الرحیم”

عید قربان، روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم است. روزی است که انسان در برابر معشوق، هیچ بودن همه چیز را می پذیرد، خود و همه چیز را فدای او می کند و «تعبّد» را که نتیجه عرفان، شهود و دیدن یار است، به معرض دید می گذارد.

ایام نورافشان عید سعید قربان ،عید پاکی ها و خلوص بندگی را به عموم مسلمانان جهان تبریک می گوییم