ورود مجدد شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی به پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

پیرو جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ در دفتر مشاور عالی مدیرعامل سازمان جناب آقای مهندس موهبتی با حضور جمعی از مدیران سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان شرکت های خانه سازی و بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی که مقرر گردید برخی از پروژه های تکلیفی سازمان توسط شرکت بازرگانی انجام گردد، جلسه ای با قید فوریت در مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ به دستور مدیرعامل شرکت و با حضور آقایان دکتر بهروز جمالی، دکتر مسعود قیصری، مهندس علیرضا ریاحی پور،محسن سمیعی، عادل زرین کیا، سید محمد هاشمی و خانم الهه سادات حسینی در سالن جلسات شرکت برگزار گردید که در آن ارائه برنامه های عملیاتی انجام پروژه ها و پیگیری اخذ مجوز جهت برگزاری مزایده و مناقصه و تدوین فرآیند اجرایی آنها و همچنین بروز رسانی تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ها مورد بحث و بررسی و در دستور کار شرکت قرار گرفت.

لازم به ذکر است حضور و تجربه شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در پروژه های تکلیفی سازمان تامین اجتماعی بیش از چهار دهه می باشد که با حضور مدیرعامل جوان، کارآفرین و متخصص شرکت این مهم به شرکت بازرگانی و بین المللی  بازگردانده شد.