هماهنگی پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه  روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۶ در جهت هماهنگی پروژه های تکلیفی سازمان تامین اجتماعی، با محوریت آقای دکتر بهروز جمالی مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی و آقایان دکتر قیصری، مهندس ریاحی پور، مهندس زرین کیا و سرکار خانم ابن علی راس ساعت ۱۱ در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش کامل پرونده های در دست اقدام که توسط واحد های فنی و بازرگانی (پزشکی و غیر پزشکی) ارائه گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ادامه عملیات ارسال اجناس پروژه دزفول تا پایان هفته انجام گردد و تمامی اجناس خریداری شده برای پروژه های آزادشهر و دیر تا پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۳۰ جهت تجهیز پروژه ها ارسال گردد.