هماهنگی برای ورود به پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی پیرو جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ در ارتباط با ورود مجدد شرکت به پروژه های تکلیفی سازمان تامین اجتماعی، جلسه ای در مورخ ۹۹/۰۴/۰۷ با محوریت آقای دکتر جمالی مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی و آقایان دکتر قیصری، مهندس ریاحی پور، مهندس سمیعی، زرین کیا و سرکار خانم حسینی راس ساعت ۱۱ در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه برنامه­ های تعیین شده برای هر یک از واحدها که در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ مشخص گردیده بود، بررسی و اعضای محترم گزارش پیشرفت کار را به مدیرعامل ارائه نمودند، در ادامه جلسه موارد ذیل مقرر گردید:

۱- ارائه برنامه زمانبندی برای پروژه ­ها

۲- ارائه راهکار برای چابکسازی انجام فرآیندها

۳- بررسی و به روز رسانی بودجه پروژه ها

۴- برآورد زمانبندی و توان عملیاتی مورد نیاز

در پایان جلسه، اعضا با بررسی فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف شرکت در چارچوب ماتریس SWOT جهت تعیین استراتژی شرکت در آینده پرداختند.