آگهی مناقصه

فراخوان مناقصه اتو آنالایزر بیوشیمی

https://www.teicco.ir/wp-content/uploads/2021/01/متن-آگهی-مناقصه-عمومی-اتوآنالایزر-بیوشیمی-۴۷۷۰-۹۹-۱٫pdf