عضو جدید هیأت مدیره شرکت معرفی شد

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مراسم معارفه آقای سيد علي سيدزاده يزدی با توجه به حکم جناب آقای دکتر مصطفی سالاری مدیر محترم عامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی برگزار شد.

این مراسم با حضور جناب آقای پاک نژاد رئیس هیات مدیره ، جناب آقای محمدی سرپرست شرکت ، جناب آقای قیصری عضو هیات مدیره ، جناب آقای کاوند معاون اداری مالی پشتیبانی و جناب آقای ریاحی معاون فنی مهندسی شرکت صورت پذیرفت.