شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رحلت جانسوز امام خمینی (ره) وقیام خونین پانزده خرداد

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رحلت جانسوز امام خمینی (ره) وقیام خونین پانزده خرداد، را تسلیت می گوییم.

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رحلت جانسوز امام خمینی (ره) وقیام خونین پانزده خرداد، را تسلیت می گوییم.