ششمین جلسه هماهنگی پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ششمین جلسه از سری جلسات هماهنگی جهت ورود به پروژه های تکلیفی یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹ صبح  با حضور اعضا و مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جمالی در سالن جلسات شرکت برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت:

در ابتدای جلسه واحدهای فنی و بازرگانی به تشریح اقدامات انجام شده پرداخته و موارد در دست اقدام تبیین و بررسی گردید. همچنین پیگیری تاییدیه بودجه، تعیین ورژن درمانگاه ها، تعیین تکلیف اجناس موجود در انبار های شرکت و بررسی امتیاز دهی فنی مناقصات در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.