جلسه کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مورخ ۹۹/۰۷/۰۷ جلسه کمیسیون معاملات با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جمالی، معاون بازرگانی جناب آقای دکتر قیصری، معاون فنی جناب آقای مهندس ریاحی پور، مدیر حراست جناب آقای مهندس فرشید فر، مدیر بازرگانی جناب آقای مهندس سمیعی و مدیر مالی جناب آقای مهندس زرین کیا در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه ۳ پرونده مربوط به پروژه های تکلیفی و ۶ پرونده مربوط به پروژه های خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه مقرر گردید که در ۳ پرونده خرید از شرکت های برنده در مناقصه و یا فرآیند اخذ استعلام، انجام شود و سایر پرونده ها جهت بررسی مشخصات فنی به واحد فنی ارجاع گردید.