جلسه مدیرعامل محترم با معاونین و مدیران واحد ها

جلسه مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه در ساعت ۱۴ در سالن جلسات شرکت و با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر جمالی و قائم مقام شرکت جناب آقای دکتر قیصری، معاون محترم فنی جناب آقای مهندس ریاحی پور، معاون محترم بازرگانی سرکار خانم مهندس باقری، مدیر محترم حراست جناب آقای فرشید فر، مدیر محترم روابط عمومی جناب آقای مهندس پاشائی، مدیر محترم مالی جناب آقای مهندس زرین کیا، مدیر محترم پشتیبانی جناب مهندس آقای جان بزرگی و مدیر محترم اداری سرکار خانم مهندس کرمانی برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر جمالی از زحمات و تلاش های معاونین و مدیران قدرانی نموده و ضمن بیان نکته نظرات جهت فعالیت های هر واحد و نحوه انجام مفید و موثر و بهینه مطالبی را بیان و ارئه طریق نمودند.

در ادامه تمامی معاونین و مدیران واحد ها ملزم به رعایت دقیق دستور العمل ها و امور محوله شدند، و مقرر گردید:

۱-تعیین و تکلیف ضمانت نامه ها

۲-ایجاد انگیزه در پرسنل به منظور بهره وری بیشتر

۳-آموزش و ارتقاء کارکنان

۴-تامین اعتبار ۲۸ پروژه نیمه تمام تکلیفی

۵-بررسی نکات مبهم آیین نامه معاملات و فرآیند آن

۶-ارجاع و پاسخ نامه های اداری ظرف مدت ۴۸ ساعت