جلسه عمومی بازگشایی پاکت های پیشنهادی به منظور قفسه بندی و میزبندی پروژه های آزادشهر و دیر

تعیین برنده

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه امروز شنبه مورخ  ۹۹/۰۵/۰۴  راس ساعت ۱۵ با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات شرکت و مدیران عامل شرکت های پیشنهاد دهنده جهت تجهیزات چهارگانه پروژه های آزادشهر و دیر برگزار گردید، در خلال جلسه ضمن بازگشایی پاکات فنی، پیشنهادات قیمتی شرکت های فوق نیز مورد بررسی قرار گرفت و برنده با حضور کلیه اعضا انتخاب گردید .