جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ۹۹/۰۲ (اصلاحیه)

مناقصه

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه بازگشایی پا کت های شرکت کنندگان در مناقصه ۹۹/۰۲ (اصلاحیه) در مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ در سالن جلسات شرکت با حضور مدیرعامل محترم، معاونین، مدیران و اعضای محترم کمیسیون معاملات و مدیر محترم حراست برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بازگشایی پاکت های (الف) و (ب) ردیف هایی که به حدنصاب رسیده بودند جهت بررسی فنی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع گردید.