بازگشایی پاکات

جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه 99/03 و 99/02 (تجدید دوم)

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه های شماره ۹۹/۰۳ و ۹۹/۰۲ (تجدید دوم) با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات در مورخ یکشنبه ۹۹/۱۱/۰۵ در سالن جلسات شرکت انجام پذیرفت.

در این جلسه با حضور جناب آقای دکتر جمالی مدیرعامل محترم شرکت و دیگر اعضای محترم کمیسیون معاملات در صحت و سلامت کامل پاکات بازگشایی و پرونده ها جهت بررسی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع گردید.