بازدید جناب آقای قیصری از روند عملیات انبارگردانی

به منظور نظارت بر صحت و دقت انجام عملیات انبارگردانی

به منظور نظارت بر صحت و دقت انجام عملیات انبارگردانی جناب آقای قیصری عضو موظف هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت از روند اجرای عملیات انبارگردانی بازدید نمودند.