بابلسر

طرح توسعه بیمارستان شفا بابلسر و تجهیز پلی کلینیک شفا بابلسر

در آستانه دهه مبارک فجر برگ زرین دیگری از افتخارات سازمان تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در عملکرد شایسته این سازمان (طرح توسعه و تجهیز پلی کلینیک شفا بابلسر) می باشد که به مردم فهیم و گرانقدر شهرستان بابلسر تقدیم گردید.

این طرح که شامل هشت درمانگاه  : دندانپزشکی، زنان و زایمان، آندوسکوپی، ارتوپدی، کودکان، قلب و داخلی می باشد  و همچنین بخش اورژانس شامل( ۹ تخت بستری به همراه تمامی متعلقات،و ۶ واحد اتاق معاینه شامل تریاژ و تزریقات) و اتاق بستری اعصاب و روان و… توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تجهیز و آماده بهره برداری گردید.

شایان ذکر است  تجهیز هتلینگ واحد های ریاست، مدیریت، اداری و مالی، آی تی و حراست آن مرکز درمانی  توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی انجام پذیرفت.