اطلاعیه مناقصه ۹۹/۰۲

اطلاعیه

بدینوسیله به  اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه ۹۹/۰۲ می رساند مهلت تحویل فیش واریزی و دریافت پاکت های شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۷ می باشد و  مهلت ارسال پیشنهادات تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۷  تمدید میگردد .

بدیهی است شرکت کنندگان و متقاضیان به ازای هر ردیف از مناقصه میبایست یک سری کامل از پاکت ها را دریافت و تکمیل نمایند و برای هر بند یک فیش مجزا پرداخت نمایند.