آگهی مناقصه عمومی ۰۱/۰۳

مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه‌های عمومی دو مرحله ای ۰۱/۰۳

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره ۰۱/۰۳ دعوت می نماید صرفا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه‌ زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

 

ردیف موضوع
۰۱-۰۳ –          مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱۲ دستگاه سی تی اسکن

–          تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال) ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.)

–          شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): ۲۰۰۱۰۹۶۴۴۶۰۰۰۰۰۱

۰۲-۰۳ –          مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱  دستگاه سی تی آنژیو

–          تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال) ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.)

–          شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): ۲۰۰۱۰۹۶۴۴۶۰۰۰۰۰۲

۰۳-۰۳ –          مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱ دستگاه آنژیوگرافی قلبی

–          تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال) ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.)

–          شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): ۲۰۰۱۰۹۶۴۴۶۰۰۰۰۰۳

برنامه زمانبندی مناقصه زمان توزیع اسناد: اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و منحصرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است.

مهلت تسلیم پیشنهادها (بارگذاری در ستاد): حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف): حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت ۱۴:۳۰) سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ به آدرس مناقصه گزار

زمان گشایش پاکت‌های (الف) و (ب): ساعت ۱۴:۰۰چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

زمان گشایش پاکت‌های (ج): در جلسه گشایش پاکت‌های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها، از طریق سامانه ستاد (Setadiran.ir) انجام می‌شود، از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه یا اطلاع از شرایط مناقصه و هرگونه سوالات مطرح، اکیدا خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در ستاد و ثبت مهر الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی موید صاحبان مجاز امضا تعهد آور) اقدام نمایند.

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت‌کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال، با شماره‌های ۸۸۷۸۳۸۲۱-۰۲۱ داخلی ۱۶۴ و ۱۵۰ تماس حاصل فرمایید.

آدرس مناقصه گزار:

(صرفا جهت ارسال اصل پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر، کوچه شهید بهرامی، شماره ۳۶، واحد حراست شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی- کد پستی ۱۹۶۸۶۴۴۸۷۱