آگهی مناقصه شماره ۰۰/۰۱

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه

 

متن آگهی در روزنامه اطلاعات

 

جهت دریافت اطلاعات اسناد مناقصه بر روی شرایط عمومی کلیک نمایید