آگهی تمدید مناقصه عمو‌‌می‌ شماره ۱۴۰۱/۰۲

تمدید مناقصه

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از تما‌‌می‌افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ( حسب مورد و نیاز ) جهت شرکت در مناقصه عمو‌‌می‌شماره ۰۲/۱۴۰۱ دعوت به عمل می‌‌‌آورد.

شرایط متقاضی: افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی در صورت نیاز.

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه عمو‌‌می‌شماره ۱۴۰۱/۰۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در ساعات اداری ۱۴-۸ با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل  و تصویر فیش واریزی و کارت شناسایی‌‌‌‌،  قابل توزیع می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه‌‌‌‌،  چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده‌‌.

هزینه خرید اسناد: مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره ۵۵۴۸۲۵۲۱ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی (همراه داشتن اصل و کپی فیش واریزی الزا‌‌می‌است) مبلغ فوق قابل برگشت نمی‌باشد.

محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در مناقصه عمو‌‌می‌شماره ۱۴۰۱/۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در محل شرکت به آدرس: تهرانخیابان ولیعصر(عج)-خیابان شهید بابک بهرامی-پلاک ۳۶-طبقه چهارم-واحد بازرگانی خواهد بود.

درصورت داشتن هرگونه سؤال با تلفن ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی ۴۰۵ و ۴۰۷ تماس حاصل فرمائید.

جهت اطلاع از لیست تجهیزات مورد نیاز و مبلغ ضمانت‌نامه به سایت شرکت به آدرس www.teicco.ir   مراجعه نمایید.

 

 

لینک دریافت اسناد مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۲