برگزاری نشست شورای معاونین و مدیران شبتا

به گزارش روابط عمومی شبتا، روز شنبه مورخ 12 آبان ماه 97، نشست شورای معاونین و مدیران شبتا با حضور مدیر عامل شرکت برگزار گردید.
این نشست با ایراد توضیحات آقای دکتر تهرانی مدیرعامل شبتا پیرامون مسائل جاری و پیش روی شرکت آغاز شد و در ادامه هر یک از معاونین و مدیران شرکت نسبت به عملکرد حوزه فعالیت خود مواردی را مطرح نمودند. در ادامه ی این نشست، از سوی مدیریت تهیه و تدوین گزارش عملکرد سه ماهه شرکت از ابتدای برج 5 تا برج 8 در دستور کار واحد ها قرار گرفت. در پایان جلسه دکتر تهرانی با ارائه توضیحاتی در خصوص کمیت و کیفیت تهیه و تدوین گزارش مورد نظر ، واحد روابط عمومی را موظف به گردآوری نهایی گزارش جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت اعلام نمودند.