برگزاری نخستین نشست صمیمی مدیرعامل شبتا با معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت
به گزارش روابط عمومی شبتا، در روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه 97 جناب آقای دکتر حسینعلی تهرانی؛ مدیر عامل شبتا نخستین نشست عمومی خود را با همکاران در خصوص تدوین استراتژی های عملیاتی شرکت؛ برگزار کردند.
در این گفتمان و تعامل، آقای دکتر تهرانی، مدیر عامل شبتا ضمن اینکه از حوزه ی تجهیزات پزشکی و تامین تجهیزات مورد درخواست بیمارستان های تامین اجتماعی به عنوان ماموریت اصلی شبتا نامبردند، فعالیت و مشارکت در زنجیره ی شستا را از دیگر ماموریت های شرکت دانستند و در این راستا از تمامی همکاران مخصوصا مدیران شبتا دعوت نمودند تا همراستا با دست یابی به اهداف تعیین شده هیئت مدیره شرکت، جهت پویایی و ادامه فعالیت های شبتا در این زنجیره برنامه ریزی نمایند.
همچنین در ادامه این نشست، دکتر تهرانی با بیان اینکه صد در صد سهام شبتا متعلق به سازمان تامین اجتماعی و فاقد شریک خصوصی می باشد و فروش سهام نسبت به سایر شرکت ها در آن صورت نگرفته است، از عدم الزام حضور شبتا در تشریفات مناقصه برای خرید و فروش در زنجیزه ی شستا، سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی مهمی نسبت به رقبای فعال در مجموعه به خصوص در حوزه تامین تجهیزات پزشکی یاد نمودند چرا که برای آنها فرآیند تشریفات قانونی برای هر گونه خرید و فروش از طریق مناقصه و مزایده الزامیست. مدیر عامل بر این امر بسیار تاکید کرد تا همکاران حتما مد نظر داشته باشند که با توجه به این مزیت، جهت تسریع هر چه بیشتر کلیه اموری که برای تامین و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی لازم است، تلاش نمایند.
در این نشست مدیران واحد ها عملکرد خود را گزارش دادند و مدیر عامل با تاکید بر سیاست های بالا دستی نقاط اصلاحی را به همکاران یادآوری و تاکید نمودند.
این نشست با معارفه معاونین و مدیران جدید شرکت به همکاران خاتمه پیدا کرد

 

 

2
3