چاپ
مجموعه: انجام شده
تعداد بازدید: 7256

اين مركز دومين پلي كلينيك تخصصي تامين اجتماعي شهرستان اروميه مي باشد كه در نيمه نخست سال جاري توسط اين شركت بطور كامل تجهيز گرديد. از خدمات قابل ارائه  در اين پلي كلينيك مي توان موارد ذيل را نام برد:

1- درمانگاههای عمومی

2- درمانگاههای تخصصی شامل :داخلی ، جراحی عمومی ، زنان و زایمان ، چشم ، کودکان  و... ، واحد دندانپزشکی، مامایی و تنظیم خانواده،‌ رادیولوژی و سونوگرافی ، گرافی دندان ، تزریقات و پانسمان، گچ گیری، اپتومتری ( بینایی سنجی)، شنوايي سنجي (اوديومتري)،ويدئو آندوسكوپ (گاستروكلنوسكوپ)