بازدید جناب آقای دکتر سید مجتبی اکرم مدیرکل درمان استان سمنان همراه هیات همراه و جناب آقای دکتر تهرانی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و مدیر بازرگانی آقای قاسم زاده و خانم حسینی مدیر فنی از پروژه پلی کلینیک سرخه استان سمنان.

در جهت تجهیز پروژه مذکور امروز مورخ 97/5/24 پنج کامیون تجهیزات مورد نیاز ارسال و تحویل گردید.

 

 

بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...
بازدید از پروژه پلی کلینی...