معاونت فنی و بازرگانی، مهندس نوری در روز پنجشنبه مورخ 97/5/25 به اتفاق هیئت همراه،دکتر قاسم زاده مدیریت بازرگانی و مهندس کیانی مدیر فنی مجموعه، از روند پروژه عمرانی بیمارستان شهید دکتر معیری بازدید به عمل آوردند. پس از تبادل نظر و گفتگو با مدیریت محترم بیمارستان، دکتر محمدی، تصمیمات مهمی جهت تسریع روند اتمام پروژه اتخاذ گردید.

 

 

بازدید از بیمارستان معیری
بازدید از بیمارستان معیری
بازدید از بیمارستان معیری
بازدید از بیمارستان معیری
بازدید از بیمارستان معیری