اولین جلسه کمیسیون معاملات با حضور کلیه اعضاء امروز مورخ 97/5/24 در محل شرکت برگزار گردید.